Контактні телефони:
(067) 470-42-17
(098) 899-88-90
(068) 277-99-77
Екологічна безпека » Законодавство » Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля..."

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля..."

12 квітня 2021, Понеділок
932
0
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1026
Київ

Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 614 від 25.06.2020
№ 824 від 14.09.2020}

Відповідно до частини десятої статті 4, частини десятої статті 9 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля;

Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1026

ПОРЯДОК
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм передачі суб’єктом господарювання Міндовкілля (далі - уповноважений центральний орган) або обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (відповідному підрозділу з питань екології та природних ресурсів), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі - уповноважений територіальний орган) документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, вимоги до форми, складу та її змісту та фінансування оцінки впливу на довкілля.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про оцінку впливу на довкілля” (далі - Закон).

Якщо суб’єкт господарювання подає документи через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі - Реєстр, електронний кабінет Реєстру) вперше, він проходить реєстрацію. Для цього суб’єкт господарювання вносить в електронний кабінет Реєстру інформацію згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) за формою згідно з додатком 2 через електронний кабінет Реєстру.

Повідомленню про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому через електронний кабінет Реєстру, програмними засобами ведення Реєстру присвоюється реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, який автоматично надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

3. У випадку, визначеному частинами восьмою і дев’ятою статті 5 Закону, одночасно з повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, суб’єкт господарювання подає через електронний кабінет Реєстру вимогу суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (далі - вимога).

4. Протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає зазначене повідомлення та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

5. Якщо суб’єктом господарювання у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначено наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (планована діяльність може мати значний транскордонний вплив), повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається українською та англійською мовами.

6. Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях - уповноваженому територіальному органу або уповноваженому центральному органу (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення) такі документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля:

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3;

звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4;

відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

7. Суб’єкт господарювання має право подати уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу будь-яку іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля.

8. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля подаються із зазначенням реєстраційного номера справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєного їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. У випадках, визначених частиною восьмою статті 4 Закону, суб’єкт господарювання подає у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та у письмовій формі на паперових носіях в порядку, визначеному цим пунктом, два варіанти звіту з оцінки впливу на довкілля або іншої документації щодо планованої діяльності: один повний, другий - з відокремленням конфіденційної інформації (слова, речення, абзаци ретушуються, а сторінки чи розділи документів вилучаються).

При цьому інформація, що стосується впливу на довкілля, у тому числі про кількісні та якісні показники викидів і скидів, фізичні та біологічні фактори впливу, використання природних ресурсів та поводження з відходами, є відкритою і доступ до неї не може бути обмеженим.

10. З метою підтвердження цілісності електронних документів та ідентифікації суб’єктів господарювання усі документи та інша інформація, що вносяться суб’єктом господарювання через електронний кабінет Реєстру, подаються з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

11. Подання документів через електронний кабінет Реєстру супроводжується автоматичним підтвердженням факту і часу одержання уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом такого документа, що надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

12. За результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 5. Відмова у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або його анулювання здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

13. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом безоплатно.

14. За проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля справляється плата, за рахунок якої оплачуються: експертні послуги членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону, організація громадських слухань (оренда приміщень для проведення громадських слухань, технічне забезпечення проведення громадських слухань, відрядження, друк та копіювання матеріалів, обслуговування копіювальної техніки, канцелярське приладдя, доступ до Інтернету, послуги організатора громадських слухань) та проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу (за винятком перекладу звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої необхідної документації суб’єкта господарювання, які забезпечуються суб’єктом господарювання), інші витрати, пов’язані з утриманням Міндовкілля відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020}

15. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля затверджується уповноваженим центральним органом за погодженням з Мінекономіки. Розмір плати визначається згідно з категорією видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля з огляду на масштаби очікуваного впливу, кількість обов’язкових громадських слухань, кількість зачеплених держав, та диференціюється з урахуванням:

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності не виходить за межі області (Автономної Республіки Крим);

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється на дві і більше областей, але менше ніж на третину областей України;

здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється більше ніж на третину областей України;

здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

16. Суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

17. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення, подається суб’єктом господарювання разом із звітом з оцінки впливу на довкілля та оголошенням про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

18. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей, протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення від уповноваженого територіального органу про передачу документації уповноваженому центральному органу суб’єкт господарювання сплачує різницю між внесеною платою та платою за проведення громадського обговорення, передбаченою для такої планованої діяльності, на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальній одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує сплату різниці, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

19. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, протягом п’яти робочих днів з дня одержання рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля від уповноваженого центрального органу суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальної одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує внесення плати, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

20. Плата за проведення громадського обговорення зараховується до відповідних спеціальних фондів державного бюджету в разі здійснення оцінки впливу на довкілля уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом, або до спеціальних фондів місцевих бюджетів - в разі здійснення оцінки впливу на довкілля відповідними підрозділами з питань екології та природних ресурсів Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

21. Оплата праці членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, оплата організації громадських слухань та забезпечення громадського обговорення за транскордонною процедурою здійснюється на договірних засадах в порядку, передбаченому законодавством. Витрати на відрядження для участі у транскордонних консультаціях визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

22. Плата за проведення громадського обговорення не може використовуватися на оплату праці працівників уповноваженого територіального органу або уповноваженого центрального органу, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів.
Наш колектив
Партнери